KME tekst:

Kurs ergospirometrije koji je namenjen učenicima kursa praktične ergospirometrije (nije otvoren za širu javnost)


 • Vrsta programa: Elektronski test
 • Organizator: Udruženje za medicinu sporta Srbije
 • Akreditovan za: Lekare, Stomatologe, Farmaceute, Biohemičare, Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare, Fizijatre, Specijaliste sportske medicine, Ortopede, Pedijatre, Fizioterapeute
 • Bodovi za testirane: 5
 • Bodovi za autora: 9x7b
 • Broj akreditacije: A-1-1976/20
 • Akreditacija važi do: 16.11.2021
 • Kratak sadržaj: Razvoj sportske medicine u Srbiji traje od 1925.godine kada je formirana prva sportska ambulanta. Punih 75 godina sportska medicina pokušava da nađe svoje mesto u sistemu zdravstva i sporta, pre svega zahvaljujući aktivnom radu Udruženja za medicinu sporta Srbije. Za to vreme sportska medicina u svetu dobija na značaju podjednako sa drugim granama medicine koje beleže aktivan trend poslednjih decenija. Neke od najčešćih polja aktivnosti sportske medicine jesu sportska ishrana i suplementacija kao i upotreba lekova u sportu. Dijetarne intervencije u današnjoj sportskoj medicini imaju za cilj održanje opšteg zdravlja, povećanje sportskih sposobnosti i ubrzanje procesa oporavka. Popularni trendovi u ishrani nisu zaobišli ni sportiste pa su tako različite eliminacione dijete i vegetarijanstvo postali vrlo raspostranjeni. Naučni dokazi o uticaju ovakvih dijeta na opšte zdravstveno stanje postoje i govore u njihovu korist ali i danje nema dovoljno naučnih radova koji govore da direktno utiču na sportsku sposobnost. Usled energetskog deficita, poštovanja različitih eliminacionih dijeta, dolazi do deficita i vitamina i minerala. Gvožđe, kalcijum, vitamin D – spadaju u jedne od najčešće deficita koji mogu da utiču i na zdravlje i na sportsku sposobnost. Atletičarka trijada je pojam koji objašnjava posledice takve ishrane i obuhvata osteoporozu, amenoreju i energetski deficit. Najlakši način otkrivanja ovih poremećaja je pomoću analiza krvi, kvantitativnih i kvalitativnih a njivovo tumačenje uvek treba da bude u saradnji sa lekarom. S obzirom na Kovid situaciju planirani kongres ѕa 2020. godinu je prebačen da bude ”onlajn”. S obzirom da kao takav ne može da se akredituje na izvršnom odboru je dogovoreno da se napravi test tako što će se predavanja kongresa podeliti u dve oblasti i na osnovu njih će biti kreiran test.
  U oblasti sportske medicine će se govoriti na sledeće teme:
  1. Razvoj sportske medicine u Srbiji u 20 veku – Prof. Slobodan Živanić
  2. Dijetarne intervencije u promociji zdravlja fizički aktivnih osoba – Prof.Brižita Đorđević
  3. Veganska ishrana u sportu – dobrobit ili ne – Dr sci. med Vera Blaženčić Mladenović
  4. Biohemijske analize kod sportista usled deficita mikronurijenata – Mr Jelena Rašić
  5. Intolerancija na hranu u sportu – dr Marija Kostić
  6. Sok od cvekle – Dr sci. Ivana Baralić
  7. Međusobni uitcaj farmakoterapije i fizičkog vežbanja – dr Ivan Nikolić
  8. Dužnost tim doktora u vaterpolu – dr Tanja Papić
 • Literatura:
  1. Jakovlјević V, Dikić N, urednici. Cportska medicina. Kragujevac: Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Fakultet za fizičku kuturu i menadžment u sportu Univerziteta u Singidunumu; 2016; 55-69; 309-370; 392-407
  2. Vučićević KM, Anđelković M, Vesić VM, Milјković S, Milјković A, autori. Intolerancija na hranu u sportu. Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije; 2015
  3. Anđelković M, Baralić I, Mladenović BV, Đorđević B, Popović M, Vesić V M, Jovanović Z, Stojmenović T, autori. Sportski kuvar. Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije; 2015
  4. Asker Jeukendrup. Sport Nutrition Third Edition. 2018. Human Kinetics.
  5. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52(7):439-455. doi:10.1136/bjsports-2018-099027
 • Trajanje testa: 6 h
 • Broj pitanja u testu: 50
KME tekst:

Ovaj test pod nazivom "Sportska medicina – kontinuitet razvoja za dobrobit zdravlјa i sporta" akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1976/20 i nosi 5 bodova za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, fizijatre, specijaliste sportske medicine, ortopede, pedijatre i fizioterapeute, akreditacija važi do 16.11.2021.

 • Vrsta programa: Elektronski test
 • Organizator: Udruženje za medicinu sporta Srbije
 • Akreditovan za: Lekare, Stomatologe, Farmaceute, Biohemičare, Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare, trenere, dijetetičare
 • Bodovi za testirane: 5
 • Bodovi za autora: 7
 • Broj akreditacije: А-1-1461/22
 • Akreditacija važi do: 15.08.2023.
 • Kratak sadržaj: Autori su istražili podatke vezane za upotrebu magnezijuma i vitamina B kompleksa koji ukazuju da su ti mikronutrijennti pojedinačno najčešće uzimani u zavisnosti od stanja i populacione grupe. Dobijeni podaci su iskorišćeni za pravljenje kursa sa idejom da se o predstavi suštinska vrednost magnezijuma i vitamina B  kompleksa za funkcionisanje organskih sistema u prevenciji određenih stanja i oboljenja. Prema PUBMED bazi podataka, hiljada naučnih radova na kliničkom, biohemijskom i molekularnom nivou ukazali su na značaj magnezijuma i vitamina B kompleksa tokom prošle decenije. Pokazano je to da to da fiziološka uloga magnezijuma i vitamina B kompleksa i njihovog nedostatka po zdravlje ne predstavlja puku akademsku raspravu, već, naprotiv, važnu činjenicu za individualno i javno zdravlje. Specifičnost nedostatka magnezijuma, klasifikovano je od strane SZO 1995.godine kao posebno patološko stanje (ICD-10 diagnosis E61.3). S druge strane kod svakog vitamina smo razmatrali moguće razloge za korišćenje, iako se ne može lako pojedinačno sagledati. Adekvatan unos kompleksa vitamina B je važan da bi se obezbedila optimalna proizvodnja energije i izgradnja i opravka mišića. Tačnije uloga vitamina B kompleksa se može sagledati kroz dva pravca. Tijamin, riboflavin, nijacin, piridoksin, pantotenska kiselina i biotin su važni u proizvodnji energije, dok su folna kiselina i vitamina B12 potrebni za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, za sintezu proteina, i funkcionisanju tkiva uključujući i CNS. Problem je u tome što su riboflavin, piridoksin, folna kiselina i vitamina B12 često niski u ishrani osoba ženskog pola, kao i kod fizički aktivnih ljudi  i vegetarijanca. S druge strane sport i vežbanje uz veći energetski unos može da poveća potrebu za ovim vitaminima
 • Literatura:
  1. Pollock N, Chakraverty R, Taylor I, Killer SC. An 8-year Analysis of Magnesium Status in Elite International Track & Field Athletes. J Am Coll Nutr. 2019 Dec 12:1-7.
  2. Zhang Y, Xun P, Wang R, Mao L, He K. Can Magnesium Enhance Exercise Performance? Nutrients. 2017 Aug 28;9(9).
  3. Volpe SL. Magnesium and the Athlete. Curr Sports Med Rep. 2015 Jul-Aug;14(4):279-83.
  4. EFSA. Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals. http://www.efsa.eu.int, downloaded Oct 1, 2015
  5. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride (1997); Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline (1998); www.nap.edu. downloaded Oct 1, 2015
 • Trajanje testa: 6 h
 • Broj pitanja u testu: 50
 • Cena: 1.000 RSD
KME tekst:

Ovaj test pod nazivom "Značaj i važnost magnezijuma i kompleksa B vitamina u očuvanju zdravlјa" akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem А-1-1461/22 i nosi 5 bodova za lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, trenere i dijetetičare, za period do 15.08.2023. godine.

 • Vrsta programa: Elektronski test
 • Organizator: Udruženje za medicinu sporta Srbije
 • Akreditovan za: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Treneri, Dijetetičari
 • Bodovi za testirane: 3
 • Bodovi za autora: 5
 • Broj akreditacije: А-1-1463/22
 • Akreditacija važi do: 15.08.2023
 • Kratak sadržaj: Procena telesne kompozicije je osnovni deo svakog internističkog i sportsko-medicinskog pregleda i pomaže lekaru da odredi osnovne faktore rizika koji dolaze od prekomerne telesne težine ili povećanog procenta masti. Određivanje telesnog sastava pomoću indeksa telesne mase je svakako jedna od najstarijih metoda koja zbog toga ima značajna ograničenja jer je samo prosti odnos visine i težine. Merenje obima struka i korišćenje kalipera svoje mane jer je delimično subjektivna metoda koja zahteva tačno određivanje tačaka za merenje. Analiza bioelektričnom impedancom (BIA) je brza, neinvazivna i naučno proverena metoda za procenu sastava tela. BIA metoda procenjuje strukturu tela emitovanjem bezbedne doze struje kroz ljudski organizam. Signal prolazi bez otpora kroz mišiće, dok izvestan otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo. Ovaj otpor se zove bioelektrična impedanca i meri se monitorima telesne masti kao što su vage. Kada se podesi za  izabranog pojedinca (starost, pol, visina) vaga na osnovu instaliranog softvera izračunava procentualni sadržaj masti u strukturi tela. Poznato je da impedansa varira zbog promena u količini i distribuciji vode u organizmu, koja čini oko 60% telesne težine. Zato kada se merenja rade u istraživačke svrhe, na dnevnoj bazi ili tokom kontrolnih merenja, moraju biti osigurani uniformni uslovi radi tačnosti podataka. U 8-elektrodnom sistemu merenja celog tela na vagama sa bioimpedancom koristi se impedanca između ruku i nogu, dok se za merenja pojedinih delova tela koriste impedance tih segmenata. 
 • Literatura:
  1. Bernhard AB, Santo MA, Scabim VM, Serafim MP, de Cleva R (2016) Body Composition Evaluation in Severe Obesity: A Critical Review. Adv Obes Weight Manag Control 4(6): 00113. DOI: 10.15406/aowmc.2016.04.00113
  2. Wang B1, Torriani M1. Artificial Intelligence in the Evaluation of Body Composition. Semin Musculoskelet Radiol. 2020 Feb;24(1):30-37. doi: 10.1055/s-0039-3400267. Epub 2020 Jan 28.
  3. Maria Franco-Villoria. Assessment of adult body composition using bioelectrical impedance: comparison of researcher calculated to machine outputted values. BMJ Open. 2016; 6(1): e008922
  4. Böhm A1, Heitmann BL. The use of bioelectrical impedance analysis for body composition in epidemiological studies. Eur J Clin Nutr. 2013 Jan;67 Suppl 1:S79-85. doi: 10.1038/ejcn.2012.168.
  5. Дикић Н, Анђелковић М, уредници. Метаболички фитнес. Београд :Удружење за медицину спорта Србије ; 2014
 • Trajanje testa: 4 sata
 • Broj pitanja u testu: 32
 • Cena: 1.000 RSD

KME tekst:

Ovaj test pod nazivom "Korišćenje metode bioimpedance za analizu sastava tela u digitalnom dobu" akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem А-1-1463/22 i nosi 3 boda za lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, trenere i dijetetičare, za period do 15.08.2023. godine.

 • Vrsta programa: Elektronski test
 • Organizator: Udruženje za medicinu sporta Srbije
 • Akreditovan za: Lekare, Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare, Farmaceute, Biohemičare
 • Bodovi za testirane: 5
 • Bodovi za autora: 7
 • Broj akreditacije: А-1-1464/22
 • Akreditacija važi do: 15.08.2023
 • Kratak sadržaj: Kolagen je najvažniji protein koji stvara ljudsko telo, a uglavnom ga formira aminokiselina glicin (33%), prolin i hidroksiprolin (22%) (primarna struktura) u tripleks spirali koja je formirana od tri lanca. Svaki alfa lanac je sastavljen otprilike od 1014 aminokiselina sa molekulskom težinom oko 100 kDa.  Lanci su uvijeni jedan oko drugog u trostruku spiralu koja formira krutu strukturu (tercijarna struktura). Super helik predstavlja osnovnu strukturu kolagena (kvartarna struktura). Ova struktura kolagena je veoma stabilna zbog veze između glicina u susednim lancima.
  Hidrolizovani kolagen predstavlja grupa peptida sa niskom molekularnom težinom (3–6 KDa) koji se mogu dobiti enzimatskim delovanjem u kiselinskim ili alkalnim medijima na određenoj temperaturi inkubacije. On se može ekstrahovati iz različitih izvora, poput goveda ili svinje. Ovi izvori predstavljaju zdravstvena ograničenja u poslednjim godinama. Nedavno su istraživanja pokazala dobra svojstva hidrolizovanog kolagena koja se nalaze u koži i kostima iz morskih izvora. Vrsta i izvor ekstrakcije su glavni faktori koji utiču na svojstva hidrolizovanog kolagena, kao što su molekularna težina peptidnog lanca, rastvorljivost i funkcionalna aktivnost. Hidrolizovani kolagen se široko koristi u nekoliko oblasti, uključujući prehrambenu, farmaceutsku, kozmetičku, biomedicinsku industriju.
 • Literatura:
  1. León-López A, Morales-Peñaloza A, Martínez-Juárez VM, Vargas-Torres A, Zeugolis DI, Aguirre-Álvarez G. Hydrolyzed Collagen-Sources and Applications Molecules. 2019 Nov 7;24(22).
  2. Dar QA, Schott EM, Catheline SE, Maynard RD, Liu Z, Kamal F, Farnsworth CW, Ketz JP, Mooney RA, Hilton MJ, Jonason JH, Prawitt J, Zuscik MJ. Daily oral consumption of hydrolyzed type 1 collagen is chondroprotective and anti-inflammatory in murine posttraumatic osteoarthritis. PLoS One. 2017 Apr 6;12(4)
  3. Avila Rodríguez MI, Rodríguez Barroso LG, Sánchez ML. Collagen: A review on its sources and potential cosmetic applications. J Cosmet Dermatol. 2018 Feb;17(1):20-26.
  4. Daneault A, Prawitt J, Fabien Soulé V, Coxam V, Wittrant Y. Biological effect  of hydrolyzed collagen on bone metabolism. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Jun 13;57(9):1922-1937.
  5. Bagheri Miyab K, Alipoor E,Vaghardoost R, Saberi Isfeedvajani M, Yaseri M, Djafarian K, Hosseinzadeh-Attar MJ. The effect of a hydrolyzed collagen-based supplement on wound healing in patients with burn: A randomized double-blind pilot clinical trial. Burns. 2019 Dec 16. pii: S0305-4179(18)30637-5.
 • Trajanje testa: 5 h
 • Broj pitanja u testu: 50
 • Cena: 1.000 RSD
KME tekst:

Ovaj test pod nazivom "Kolagen u službi zdravlja i lepote" akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem А-1-1464/22 i nosi 5 bodova za lekare, stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, akreditacija važi do 15.08.2023. godine.